Privacy Statement

Privacy Statement Dik B.V.  (hierna te noemen: DIK)

DIK is een netwerk van diverse consumenten websites. DIK heeft als doel om met elke website consumenten te informeren en adviseren over diverse producten en diensten. Voor het beste advies heeft DIK op een aantal van de bovenstaande websites jouw persoonsgegevens nodig. DIK vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

DIK vindt het belangrijk dat jij op de hoogte bent van onder andere het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast brengt DIK je op de hoogte van de personen/organisaties aan wie jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Ten slotte wordt je hierbij geïnformeerd over de rechten die je hebt en bij wie je terecht kunt met vragen.


Identiteit en contactgegevens

Dik B.V.
Tesselschadestraat 155
8023 BL Zwolle
info@dik.nl


Verwerking persoonsgegevens

DIK verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

Website Gegevens Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Dik.nl
 • Geen gegevens
F1reis.nl
 • E-mailadres
 • Nieuwsbrieven met informatie over Formule 1 reizen en tickets.
Datingsitekiezen.nl
 • Geen gegevens
Datingappkiezen.nl
 • Geen gegevens
BesteDatingApp.de
 • Geen gegevens
Mediumkiezen.nl
 • Geen gegevens
Bespaarinfo.nl
 • Geen gegevens
Banknu.nl
 • Geen gegevens
ReviewGo.nl
 • Geen gegevens
Beleginfo.nl
 • Geen gegevens
Thuisverdiener.nl
 • Geen gegevens
Contactformulieren
 • E-mailadres
 • Naam
 • Website
 • Telefoon-nummer
 • Bericht van Contactformulier
 • Contactformulier gegevens.

De grondslag voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens zijn op basis van toestemming op de desbetreffende website.

Interne verwerking
Jouw persoonsgegevens worden binnen de organisatie uitsluitend verstrekt aan de directie van DIK.

Verwerking door derden
Er bestaat de mogelijkheid dat DIK andere organisaties de bevoegdheid geeft jouw persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend aan web-programma’s waarmee wij nieuwsbrieven versturen. De dienst die hiervoor wordt gebruikt is Mailchimp.

Opmerking: Deze gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU. Dit betreffen landen buiten de EU maar vallen binnen de regeling met de naam EU-VS privacy shield.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel 5 jaar bewaard. De persoonsgegevens worden in ieder geval zolang bewaard als nodig is om het gestelde doel van de verwerking van de persoonsgegevens te behalen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DIK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DIK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Jouw rechten

De volgende rechten zijn op jou van toepassing:

 • Het recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens met welk doel en voor welke duur worden verwerkt. Deze informatie wordt jou door middel van deze privacyverklaring verstrekt.

 • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te allen tijde in te zien.

 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht DIK te verzoeken deze persoonsgegevens te (doen) corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw persoonsgegevens aan te laten vullen, wanneer deze incompleet zijn.

 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, heb je het recht DIK te verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Het recht om vergeten te worden heeft betrekking op de openbaar gemaakte persoonsgegevens. Je mag DIK verzoeken om alle (eventueel) geplaatste persoonsgegevens te verwijderen.

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking.

Je mag DIK verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder andere de volgende gevallen:

– Je bent van mening dat jouw persoonsgegevens onjuist worden vermeld;

– Je bent van mening dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;  – Je bent van mening dat DIK jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het halen van het doel van de verwerking.

 • Het recht op het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw  persoonsgegevens. Dit bezwaar kun je allereerst bij DIK indienen wanneer er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden spelen, waardoor je van mening bent dat de verwerking zou moeten worden gestaakt. Er volgt dan een interne verzoekprocedure. Wanneer dit geen uitkomst voor jou biedt, kun je bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

 • Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

Je hebt het recht DIK te verzoeken om een kopie van de door jouw verstrekte persoonsgegevens te geven.

Wanneer je graag van één van de bovenstaande rechten gebruik wil maken, dan kun je dit melden via de mail (info@dik.nl). De directie van DIK zal jou, indien nodig, verder helpen met het indienen van deze verzoeken.

DIK zal zich ervoor inspannen bovengenoemde verzoeken, zo mogelijk binnen vier weken, in behandeling te nemen. Als DIK van oordeel is dat het verzoek gegrond is, zal DIK – zover dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en voor zover technisch uitvoerbaar – tot honorering van het verzoek overgaan.


Procedure Melding Datalekken

In verband met de nieuwe privacywetgeving moet DIK datalekken mededelen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Na het lezen van deze procedure ben je op de hoogte van de acties die moeten worden ondernomen bij de ontdekking van een datalek.

Bij constatering van een datalek moet je dit direct melden aan de directie per e-mail (info@dik.nl). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, die leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen, of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Voorbeelden van een datalek zijn: het inzien van persoonsgegevens door onbevoegde personen, een gerichte aanval door hackers, etc.

Wanneer je een datalek hebt geconstateerd moet je direct de volgende gegevens mededelen aan bovengenoemd persoon:

–       Jouw contactgegevens;

 • De oorzaak van het datalek: geef aan wat er precies is gebeurd en van welk type datalek sprake is;
 • Een beschrijving van de gelekte persoonsgegevens: geef aan welke en hoeveel gegevens zijn gelekt en van wie deze gegevens zijn gelekt; en

–       (Indien mogelijk) de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen kort weergeven.

Aan het niet (tijdig) melden van een datalek zijn consequenties verbonden. Zo bestaat het risico op een geldboete bij het niet tijdig melden van een datalek.


Vragen

Als je nog vragen hebt over de inhoud van deze privacy statement, neem dan gerust contact op via info@dik.nl

Copyright Dik.nl 2021 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag